Ağrı Valiliği
Ağrı Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sık Sorulan Sorular
4708 sayılı Kanun'un kapsamı nedir?
4708 sayılı Kanun'un kapsamı nedir? Bu Kanun; a) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar, b) Bodrum katı dışında en çok iki katlı ve yapı inşaat alanı toplam 200 metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar, c) Entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler, d) Köy yerleşik alanlarında, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olmayan iskân dışı alanlarda ve nüfusu 5000'in altında olan belediyelerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bodrum katı ve çatı arası dışında en çok iki katlı ve yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut yapıları ile bunların kömürlük, otopark, depo gibi müştemilatı, hariç olmak üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsar.
Statik açıdan inşaatta tespit edilen imalat eksiklikleri ile ilgili olarak savunma kimden istenecektir?
Statik açıdan inşaatta tespit edilen imalat eksiklikleri ile ilgili olarak, sadece uygulama denetçisi inşaat mühendisinden mi yoksa hem proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi, hem de uygulama denetçisi inşaat mühendisinden mi savunma istenecektir? Söz konusu yapıya ilişkin bilgi formunda uygulamadan sorumlu inşaat mühendisi olarak hangi denetçi inşaat mühendisi görevlendirilmiş ise, statik açıdan tespit edilen aykırılıklardan o denetçinin sorumlu tutulması gerekmektedir.
Denetçiler cezalı oldukları süre içerisinde proje müellifliği, şantiye şefliği veya müteahhitlik yapabilir mi?
4708 sayılı Kanun'un 8 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca, Kanunda öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmediği tespit edilen yapı denetim kuruluşunun mimar ve mühendislerinin 4708 sayılı Kanun çerçevesinde Bakanlığımızca her ne ad altında olursa olsun yapı denetim faaliyeti yapması engellenmiş olup, meslekten men etmek gibi bir işlem uygulanmamaktadır. 4708 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında, geçici durdurma cezası alan mimar ve mühendislerin şantiye şefliği, proje müellifliği veya müteahhitlik hizmetleri yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
4708 sayılı Kanun kapsamında şantiye şefliğini hangi mühendisler yapabilir, görevlendirilmesi nasıl olmalıdır?
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 3 ncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde "Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis veya mimar diplomasına sahip teknik personeli, ... ifade eder.", 01.08.2013 tarih ve 6581 sayılı Genelgemizin 1 nci maddesinin (a) bendinde "....mühendis ifadesinden elektrik, makine ve inşaat mühendislerinin anlaşılması gerekmektedir." hükümleri yer almakta olup, bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere 4708 sayılı Kanun kapsamında denetim sorumluluğu yapı denetim kuruluşlarınca yürütülen işlerde mimarlar, inşaat, makine ve elektrik mühendisleri şantiye şefliği yapabilmektedir. 01.08.2013 tarih ve 6581 sayılı Genelgemizin 1 nci maddesinin (b) bendine göre ilgili idarelerce yapım işinin gerektirdiği ve imalatın niteliğine uygun olarak şantiye şefi görevlendirilir.
Denetçi belgesi almak üzere yapılan başvurunun sonuçları nereden görülebilir?
Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı'nın web adresi olan http://www.yds.gov.tr/ adresinden Ulusal Yapı Denetim Sistemine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılarak başvuru süreci takip edilebilmektedir.