Ağrı Valiliği
Ağrı Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ağrı Valiliği
Ağrı Valiliği
2012/07 MÇK Kararları

 

KARAR TARİHİ: 26.09.2012

KARAR NO: 2012/07

 

 

MAHALLİ ÇEVRE KURUL KARARI

 

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 26.09.2012 tarihinde saat 14:00 de Ağrı Vali Yardımcısı Ercan ATEŞ Başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanmış ve gündemdeki konuları görüşerek aşağıda belirtilen kararları almıştır.

 

Madde – 1

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek amacı ile Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun 16.05.2012 tarih ve 6306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlimiz sınırları içerisinde oluşan Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarının 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre;

 

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Üreticilerinin Yükümlülükleri

 

Madde 9 — Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları üreticileri,

a) Atıkların çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla,

b) Atıkların oluşumu, taşınması ve depolanması aşamalarında gerekli izinleri ve onayları almakla,

c) Faaliyetleri sırasında atıkları bileşenlerine göre ayrı toplamak, geri kazanmak, biriktirmek ve atığın içinde zararlı, tehlikeli ve yabancı madde bulundurmamakla,

e) Atıklarını belediyenin veya mülki amirin izin verdiği geri kazanım veya depolama tesisi dışındaki yerlere dökmemekle,

f) Atıklarının yönetimi amacıyla yapılacak harcamaları karşılamakla,

g) Atıkların oluşumu, taşınması ve depolanması aşamalarında meydana gelebilecek kazalarda oluşacak zararı tazmin etmek ve kaza sonucu oluşacak kirliliği gidermekle,

yükümlüdürler.

 

 Belediyelerin Görev ve Yetkileri

 

Madde 8 — İl belediye mücavir alanı içerisinde il ve ilçe belediyeleri, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri dışında ise ilçe belediyeleri,

a) Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamakla,

b) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmekle,

c) Depolama sahası yerinin seçimi, inşaatı veya işletilmesi sırasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almak veya aldırtmakla,

d) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf bedelini belirlemekle,

e) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceği şekilde ilan etmekle,

f) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetlerini denetlemekle,

g) Belediye sınırları içindeki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle,

h) Toplanan inşaat/yıkıntı atıklarını öncelikle altyapı çalışmalarında kullanmak/kullandırmakla,

ı) Belediye sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistiki bilgileri valilikler aracılığı ile yıl sonunda Bakanlığa bildirmekle,

j) Doğal afet atıklarının yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluşturulan Kriz Merkezi kararlarını uygulamakla,

yükümlüdürler. Denilmektedir.

 

Bu bağlamda Ağrı İli Fırat Mahallesi Erzurum Caddesinde Ağrı Belediyesince yürütülen Yol Yapım Çalışması sırasında oluşan Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarının söz konusu Kanun ve Yönetmeliğe uygun bertarafının Ağrı Belediyesince yapılmasına;

 

Oy Birliliği İle Karar Verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ercan ATEŞ

Vali a.

Vali Yardımcısı

BAŞKAN

 

 

 

 

 Hasan ARSLAN       Jan.Kd.Bçvş.S.Ahmet AKGÜL  Emniyet Amiri Şevket GÖZ         Ufuk Nurullah BİLGİN                       

 Belediye Başkanı              İl Jandarma Komutanlığı              İl Emniyet Müd.                Çevre ve Şehircilik İl Müdürü                 

         Üye                                   Üye                                          Üye                                        Üye

 

 

 

 

A.OsmanKARAKÖSE              Fatih BAŞAK                           A.Celal KABA                       İsmet KOLOMUÇ                          

        Defterdar                    İl Milli Eğitim Müdürü       Orman ve Su İşleri Şube Müd.V.           Sağlık İl Müdürü   

              Üye                                Üye                                          Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 Murat DEMİRKIRAN       Mehmet Nuri TURAN            Cesim AKAGÜNDÜZ                        E.Muhsin BULUT

     İl Tarım Müdürü                  SGK İl Müdürü              Bilim San. veTekn. İl Müdürü               İl Kültür ve Turz.Müd.  

             Üye                                       Üye                                           Üye                                                  Üye

  

 

 

 

    Hakan ÖZGÜR           E.Yücel HATUNOĞLU                  Mehmet ERAT                       Yavuz AYDEMİR                                            

İl Telekom Müdürü           DSİ 85. Şube.Müd.                   San.ve Tic.Odası Baş.              Ziraat Odası Başkanı        

           Üye                                 Üye                                            Üye                                           Üye

 

 

 

 

             İlyas KURT                                  

 Aras Elekt.Dağ.A.Ş.İlMüd.                          

                 Üye