Ağrı Valiliği
Ağrı Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ağrı Valiliği
Ağrı Valiliği
2012/08 MÇK Kararları

KARAR TARİHİ: 15.10.2012

KARAR NO: 2012/08

 

 

 

MAHALLİ ÇEVRE KURUL KARARI

 

 

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 15.10.2012 tarihinde saat 14:00 de Ağrı Vali Yardımcısı Ercan ATEŞ Başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanmış ve gündemdeki konuları görüşerek aşağıda belirtilen kararları almıştır.

 

 

Madde-1

 

İlimizde uygulanmakta olan temiz hava programı çerçevesinde hava kirliliği ile mücadelede büyük önem arz eden kalorifer kazanları ve bacalar ile ilgili olarak;

 

·         Yaşanan kış mevsimi dolayısıyla başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere diğer sivil ve resmi binaların kalorifer kazanlarının bakımını yapmaları ve bacalarını usulüne uygun olarak kış sezonu boyunca belirli aralıklarla temizlemesine,

·         Belediye Başkanlığınca baca temizliği konusunda kış boyunca belirli aralıklarla duyuru ve anonsların yapılmasına,  

 

 

 

          Madde-2

 

          Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliği oluşmakta, çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu kirliliğin oluşmaması ve insan sağlığının korunması amacıyla Bakanlığımızın yayımlamış olduğu Kurban Genelgesi ve Kurban Hizmetleri ile ilgili direktifleri doğrultusunda Belediyelerin ve halkımızın gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.

         Söz konusu genelgenin; Kurban satış ve kesimi belediye tarafından gerekli alt ve üst yapının tesis edildiği veya ettirildiği yerlerde yapılacaktır. Kurban atık ve artıkları belediyelerce toplanarak bertarafı sağlanacaktır. Belediyelerin gösterdiği yerlerin dışında kurban satışı yapmak ve kurban kesmek yasaktır. Park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunulmayacak, yapanlara müdahale edilecektir. Kesin hükmü ve kurban hizmetleri kapsamında bakanlığın emirleri esas alınmış olup, Bu amaçla; 

 

 

 

 

 

Kurban Kesim ve Satış Yerleri İle İlgili Alınması Gereken Tedbirler

 

Kurban Satış Yerleri

 

-          Kurban satış yeri olarak, insan ve çevre sağlığına zarar vermemesi için yerleşim merkezinin dışında, İlimiz Merkez İlçe Hayvan Pazarı olarak bilinen meydanda, ilçelerde de Hayvan Pazarlarının bulundukları yerlerde yapılmasına,

-          Kurban satış yerlerinin branda ve benzeri malzeme ile çevrilmesine

-          Kurban satış yeri zeminine gerekli bakım ve temizliğinin Belediye başkanlıklarınca yapılmasına,

-          Kurban atıklarının Belediyelerce hızlı bir şekilde temizlenerek halkı rahatsız etmemesinin sağlanmasına

-          Satış yerlerinde oluşan hayvan gübrelerinin Belediyelerce günlük olarak alınması ve karşılayabilecekleri yerlerin ( su, tuvalet, kapalı oturma yerleri vb. ) olmasına

-          Hayvan Pazarları ve Satış yerlerinde gübre birikimi için özel bir yer ayrılmasına ve bu yerin normal dönemlerde de faal halde bulunmasına,

-          Hayvanların bakımlarının ihmal edilmemesi, fiziksel ve psikolojik acı çektirilmemesi, kesin olarak öldüğü anlaşılmadan vücutlarına müdahale edilmemesi, sağlık nedenleriyle gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirilmemesi, alkolü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek ve içeceklerin verilmemesine

-          Kurbanlık hayvanların zarar görmeyecek şekilde taşınmasının sağlanmasına,

 

Kurban Kesim Yerleri

 

-    Et ve Balık Kurumu bayram süresince kurumdaki kesimhaneyi faal tutmasına,

-         Belediyelerce uygun kesim yerlerinin temininin sağlanması ve belirlenen yerler dışında kesim yapılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına ( Belediyelerce mezbahane dışında başka yerlerin temin edilmesine), 

-         Kurban kesim yerlerinin kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir yapıda olmasına,

-         Kesim yerlerinde ışıklandırma ve havalandırmanın yeterli olmasına,

-         Kurban kesim yerlerinde kullanılacak suyun içilebilir nitelikte, yeterli miktar ve basınçta olmasına,

-         Kesim sırasında kullanılacak olan alet ve ekipmanlarının dezenfeksiyonuna dikkat edilmesi,

-         Kesim sonrası ortaya çıkan kanın tank veya benzeri sızdırmaz bir yerde toplanarak uygun bir şekilde bertaraf edilmesine,

-         Kesim yerlerinde hayvanların birbirlerini görmelerini engelleyici bir düzenlemenin getirilmesine,

-         Kesim yerlerinin branda veya benzeri malzeme ile çevrilmesine,

-         Kurban kesim yerlerinde biriken çöplerin, insan tüketimine uygun olmayan et ve diğer kısımların daha sonra alınmak üzere toplanacağı üstü kapalı bir yerin bulunmasına,

-         Belediyelerce kesim yerlerinde kesim yerlerinden alınan hastalıklı organ ve karkasların ya en az 2 m derinliğindeki çukurlara gömülüp üzerinin kireçle kaplanması yada uygun bir yerde yakılarak imha edilmesine,

-         Kesim yerlerinde yetiştirici, satıcı, alıcı görevli personel, kasap ve diğer vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerlerin ( su, tuvalet, kapalı oturma yerleri vb. ) olmasına

-         Hayvan kesilmesi işleminin, hayvanlara en az acı verecek şekilde hijyenik kurallara uyularak, usulüne uygun olarak bir anda ve ehil kişiler tarafından, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan ve ürkütmeden yapılmasına,  

-         Kesim yapılacak hayvanlara kötü davranılmaması, aç ve susuz bırakılmaması, aşırı sıcağa ve soğuğa maruz bırakılmamasına,

-         Park, bahçe yeşil alan ve yol kenarlarında kesimlere izin verilmemesine,

 

Kurban satış ve toplu kesim yapılacak yerlerde yapılaması gereken kurallar:

 

·         Kurban kesimi için yeterli sayıda veteriner hekim, ehliyetli kasap,  yardımcı personel, vb. iş elbisesi giymiş halde görevlendirilecektir. Hastalıklı hayvanlar kesinlikle kesim yerine getirilmeyecektir.

·         İlgili belediyeler bayram öncesi ve süresince satış yerlerinde, bayram süresince kesim yerlerinde temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayıda eleman bulundurulacaktır.

·         Kurban satış ve kesim yerlerinde ilçe belediyeleri yeteli miktarda atık taşıma ve konteynır bulunduracaklardır.

·         İlçe belediyeleri atık konteynırları dolmadan atık toplayıp, sıkıştırmadan bertaraf alanına ulaşılacaktır.       

  

Etrafı kapatılmış özel veya bahçesinde kurban keseceklerin uyması gereken kurallar:

 

·     Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmasız, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konacak, gerektiğinde ikinci torba kullanılacak, ağzı iyice kapatılıp, bağlanacak ve bayram süresince düzenli olarak hizmet verecek olan belediye ekiplerine teslim edilecektir

·     Kurban kesim esnasında çıkan diğer atık ve atıklar da mutlaka toplanıp, dayanıklı ve ağzı kapalı poşetler içinde belediye temizlik ekiplerine teslim edilecektir.  

 

Belediyelerin Yükümlülükleri

 

·         Bayram öncesi kurban satışı ve bayram süresince ilçe belediyeleri, çevre kirliliğine neden olunmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan bir yönetim planı çerçevesinde yeterli sayıda temizlik ekiplerini, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutacaklardır. Özellikle bayramın ilk iki günü temizlik elemanları ve atık toplama araç sayısı artırılacaktır.

·         Belediyeler, kesim ve satış yerlerinde kurban atıklarını düzenli bir şekilde günlük olarak ve sıhhi şekilde toplayacak ve çevre ve insan sağlığına uygun şekilde bertarafını sağlayacaklardır.

·         Belediyeler toplu kurban satış ve kesim yerlerinde temizlik amaçlı yeterli miktarda su sağlanacaktır.

·         Ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunda öngörüldüğü üzere, Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kuralara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Hükmüne riayet edilecektir. Aksi takdirde 5199 ve 2872 sayılı kanunlar gereğince ilgililer hakkında yasal işlem yapılacağına,

 

 

Oy Birliliği İle Karar Verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Murat GÜVEN

            Vali a.

    Vali Yardımcısı

         BAŞKAN

 

 

 

 

 

 Hasan ARSLAN    Jan.Kd.Üçvş.Cem KILIÇ     Ömer Faruk CİHAN                Cesim GÖKÇE                       

 Belediye Başkanı   İl Jandarma Komutanlığı  İl Emniyet Güv.Şub.Müd   Çevre ve Orman İl Müdürü                 

         Üye                              Üye                                      Üye                                         Üye

   

 

İzzet PATAN               Turgut KOÇAK                      Şakir TANAY                     Turhan SULHAN                          

   Defterdar              İl Milli Eğitim Müdürü            Bayn. ve İsk. İl Müd.               Sağlık İl Müdürü   

      Üye                                Üye                                         Üye                                       Üye                                                                                                                          

 

 

Yılmaz ZEREN           Mehmet YÜCE              Cesim AKAGÜNDÜZ                 İlyas KURT

İl Tarım Müdürü           SGK İl Müdürü            San. ve Tic. İl Müdürü     Aras Elekt.Dağ.A.Ş.İl Müd.

      Üye                                Üye                                         Üye                                        Üye

 

 

   E.Muhsin BULUT       Abdulselam KILIÇ              Celalettin DEMİR               Mehmet ERAT                                                                     

İl Kültür ve Turz.Müd.   İl Telekom Müdürü              DSİ 85. Şube.Müd.         San.ve Tic.Odası Baş. 

             Üye                         Üye                                          Üye                                        Üye

 

 

     Zeki AYDEMİR

 Ziraat Odası Başkanı        

             Üye