Ağrı Valiliği
Ağrı Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ağrı Valiliği
Ağrı Valiliği
YAPI DENETİMİ GEREKLİ EVRAKLARI
YAPI DENETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE GEREKEN EVRAKLAR
 
YİBF Fesih İşlemi: İnşaatına 2 yıl içerisinde başlanılmamış ve ya inşaatı 5 yıl içerisinde tamamlanmamış yapı için Fesih İşlemi için müracaat evrakları:
Dilekçe
İlgili idaresince düzenlenmiş, inşaat durum bilgi yazısı
Noterce düzenlenmiş ve Noter tebligatı ekinde tebliğ edilmiş Fesihname
Dağıtım; 
Karşı taraf, (Mal Sahibi / Yapı Denetim)
İlgili İdaresi,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İlgili personele havalesinden sonra evraklar incelenerek, Yapı Denetim Sisteminde işlem yapılır.
 
Denetçi İşe Başlama İşlemi:
Müracaat evrakları:
Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi
Denetçi taahhütnamesi
Denetçi belgesi fotokopisi
Noterce düzenlenmiş imza beyanı
T.C. Kimlik numarası beyanı
Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren
sözleşme.
İkametgah belgesi
Ek:2 (Matbu belge örnekleri)
 
Kontrol Elemanı ve Yardımcı Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi:
 Kontrol elemanı müracaat evrakları:
 Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi
 KE  taahhütnamesi
 Noterce düzenlenmiş imza beyanı
 T.C. Kimlik numarası beyanı
 İlgili meslek odası kayıt belgesi
 Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
 İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti veya çıkış belgesi
 İkametgah belgesi
Sözleşme (Yönetmelik 16/2)*
•       *Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.
 
 
 
 
 Yardımcı kontrol elemanı müracaat evrakları:
 Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi
YKE taahhütnamesi
Noterce düzenlenmiş imza beyanı
T.C. Kimlik numarası beyanı
Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti veya çıkış belgesi
İkametgah belgesi
Sözleşme (Yönetmelik 16/2)*
•       **Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.
Ek: 3 (Matbu belge örnekleri)
 
 Denetçi, Kontrol Elemanı Yardımcı Kontrol Elemanı İstifa İşlemleri:
 Noterce düzenlenmiş ve Noter tebligatı ekinde tebliğ edilmiş istifaname
 Dağıtım;
 Yapı Denetim Kuruluşu,
 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İlgili personele havalesinden sonra evraklar incelenerek, Yapı Denetim Sisteminde işlem yapılır.
 Kontör Yükleme İşlemleri
Firmanın dilekçesi.
101 koduyla Halk Bankasına hesabına yatırılan
 
Denetçi Vize İşlemleri
Başvuru dilekçesi(belge sahibi tarafından imzalı)
Denetçi Belgesinin Aslı
Şantiyelerde İş görebileceğine dair sağlık raporu
Adli Sicil Kaydı
İlgili meslek odası kayıt belgesi
Banka Dekontu(Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 101 nolu hesaba 50 TL vize ücreti yatırıldığına dair denetçi adına düzenlenmiş makbuz)